W-150 手拉壁掛式銀幕
45" x 60" ~ 8' x 10'
 • 72" × 72" (含)以下,採用 ABS塑鋼側蓋 。
 • 45" × 80" (含)以上,採用金屬烤漆側蓋壁掛及吸頂安裝、安全性高。
 • 具 " 定位裝置 " ,可將布幕固定於所需尺寸。
 • 採用防噪音及耐磨尼龍軸承,操作安靜滑順。
 • 具布幕整平裝置,以確保布幕之平整性 
Specification
W-120 手拉壁掛式銀幕

商務型 Businese

SQUARE FORMAT                 ● 無接縫 ○ 有接縫

布幕尺寸
in./ft. cm.
外殼尺寸
( H x D x L ) cm.
蓆白 珠光 3D銀光銀幕 劇院用布幕
60" x 60" 152 x 152 9 x 7.3 x 163
72" x 72" 183 x 183 9 x 7.3 x 193
63" x 84" 160 x 213 11 x 8.0 x 224
84" x 84" 213 x 213 11 x 8.0 x 224
6' x 8' 183 x 244 11 x 8.0 x 254
8' x 8' 244 x 244 11 x 8.0 x 254
7' x 9' 213 x 274 13 x 10.2 x 288
9' x 9' 274 x 274 13 x 10.2 x 288
8' x 10' 244 x 305 13 x 10.2 x 318

VIDEO FORMAT

布幕尺寸
( H x W )
對角線
(含黑邊) in.
投影畫面
( H x W ) cm.
外殼尺寸
( H x D x L ) cm.
蓆白 珠光 3D銀光銀幕 劇院用布幕
45" x 60" 75" 110 x 146 9 x 7.3 x 163
54" x 72" 90" 130 x 173 9 x 7.3 x 193
63" x 84" 100" / 105" 152 x 203 11 x 8.0 x 224
72" x 96" 120" 175 x 234 11 x 8.0 x 254
81" x 108" 135" 198 x 264 13 x 10.2 x 288
90" x 120" 150" 221 x 295 13 x 10.2 x 318

劇院型 Home Theater

HDTV FORMAT

布幕尺寸
in./ft. cm.
對角線
in.
外殼尺寸
( H x D x L ) cm.
蓆白 珠光 3D銀光銀幕 劇院用布幕
38.3" x 68" 97 x 173 78" 9 x 7.3 x 193
45" x 80" 114 x 203 92" 11 x 8.0 x 224
49.1" x 87.2" 125 x 221 100" 11 x 8.0 x 242
51.8" x 92" 132 x 234 106" 11 x 8.0 x 254
58.8" x 104.6" 149 x 266 120" 13 x 10.2 x 288
66.2" x 117.7" 168 x 299 135" 13 x 10.2 x 318